_________________________________________

 Το βασικό γονεϊκό επίδομα ανέρχεται σε 65 % έως 100 % ανάλογα με το καθαρό εισόδημα πριν από τη γέννηση. Όσο χαμηλότερο είναι το εισόδημα τόσο υψηλότερο είναι το ποσοστό. Ανέρχεται σε τουλάχιστον 300 ευρώ και κατ' ανώτατο όριο σε 1.800 ευρώ μηνιαίως. Πατέρες και μητέρες μπορούν να το λάβουν για έως 14 μήνες και να επιμερίσουν το διάστημα μεταξύ τους. Κάθε γονέας μπορεί να το λάβει για τουλάχιστον 2 μήνες και για έως 12 μήνες. Απαίτηση για το ανώτατο όριο των 14 μηνών υφίσταται, όταν αμφότεροι οι γονείς συμμετέχουν στην ανατροφή του παιδιού με αποτέλεσμα να στερούνται αμφότεροι το εισόδημά τους από την εργασία τους. Όσοι μεγαλώνουν μόνοι τους τα παιδιά τους μπορούν, επειδή δεν έχουν σύντροφο, να λάβουν το γονεϊκό επίδομα για το συνολικό διάστημα των 14 μηνών ως αποζημίωση για το εισόδημα που στερούνται από την εργασία τους.

Γονεϊκό επίδομα παρατεταμένης διάρκειας (για γεννήσεις από 01/07/2015): Το γονεϊκό επίδομα παρατεταμένης διάρκειας προορίζεται για γονείς, οι οποίοι εργάζονται σε θέση μερικής απασχόλησης, όσο λαμβάνουν το γονεϊκό επίδομα. Αντικαθιστά το μέρος του εισοδήματος που εκλείπει λόγω της μερικής απασχόλησης καθώς και το βασικό γονεϊκό επίδομα κατά 65 % έως 100 % ανάλογα με το εισόδημα. Το γονεϊκό επίδομα παρατεταμένης διάρκειας ανέρχεται το πολύ στο ήμισυ του βασικού γονεϊκού επιδόματος, το οποίο θα δικαιούταν να λάβει ο γονέας χωρίς εισόδημα από μερική απασχόληση (δηλαδή τουλάχιστον 150 ευρώ και έως 900 ευρώ μηνιαίως). Ως αντιστάθμισμα το γονεϊκό επίδομα παρατεταμένης διάρκειας παρέχεται για το διπλάσιο χρονικό διάστημα: ένας μήνας του βασικού γονεϊκού επιδόματος = δύο μήνες του γονεϊκού επιδόματος παρατεταμένης διάρκειας.

Επίδομα συζύγων και συντρόφων Εάν αμφότεροι οι γονείς εργάζονται ταυτόχρονα σε θέσεις μερικής απασχόλησης και εργάζονται κατά τη διάρκεια τεσσάρων συνεχών μηνών κατά μέσο όρο μεταξύ 25-30 ώρες την εβδομάδα, κάθε γονέας θα λάβει για τους τέσσερις αυτούς μήνες πρόσθετα μηνιαία γονεϊκά επιδόματα παρατεταμένης διάρκειας (επίδομα συζύγων και συντρόφων).

Εάν είστε εργαζόμενος στη Γερμανία, μπορείτε να λάβετε γονική άδεια για τη φροντίδα του παιδιού σας. Για να λάβετε γονική άδεια, πρέπει να ζείτε στο ίδιο νοικοκυριό με το παιδί. Αμφότεροι οι γονείς δικαιούνται γονικής άδειας. Η γονική άδεια υπολογίζεται για κάθε γονέα χωριστά. Κατά τη διάρκεια της γονικής άδειας οι γονείς επιτρέπεται να εργάζονται έως 30 ώρες την εβδομάδα (δηλαδή από κοινού έως 60 ώρες την εβδομάδα).

Εάν το παιδί σας γεννήθηκε πριν από την 1η Ιουλίου 2015, δικαιούστε 12 μήνες γονικής άδειας. Μπορείτε να μεταφέρετε τη γονική άδεια και στο διάστημα μεταξύ του 3ου και της συμπλήρωσης του 8ου έτους της ηλικίας του παιδιού, εφόσον συμφωνεί ο εργοδότης σας. Η γονική άδεια μπορεί να ζητηθεί σε 2 χρονικά διαστήματα.

Για γεννήσεις μετά την 1η Ιουλίου 2015 η γονική άδεια μπορεί να διαρκέσει 24 μήνες. Μπορείτε να πάρετε τη γονική άδεια και στο διάστημα μεταξύ του 3ου και της συμπλήρωσης του 8ου έτους της ηλικίας του παιδιού. Η γονική άδεια μπορεί να ζητηθεί σε 3 χρονικά διαστήματα. Ο εργοδότης μπορεί να απορρίψει μόνο το 3ο διάστημα, εφόσον υπάρχουν επείγοντες λόγοι που αφορούν την επιχείρηση και το παιδί σας είναι μεγαλύτερο από 3 ετών.

   

  • Η αίτηση για το επίδομα τέκνων μπορεί κατ' αρχήν να υποβληθεί μόνο από τον γονέα, με τον οποίο ζει το παιδί.
  • Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εγγράφως στο Ταμείο Οικογενειακών Επιδομάτων. Το Ταμείο Οικογενειακών Επιδομάτων δεν βεβαιώνει ταχυδρομικά την παραλαβή. Για αυτό σας συμβουλεύουμε να στείλετε την αίτησή σας στο Ταμείο Οικογενειακών Επιδομάτων ως συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής. Για την κατάσταση της αίτησής σας μπορείτε να ενημερώνεστε τηλεφωνικά στο Ταμείο Οικογενειακών Επιδομάτων.
  • Η επεξεργασία αιτήσεων επιδομάτων τέκνων μπορεί επί του παρόντος να διαρκέσει μερικούς μήνες. Όταν το Ταμείο Οικογενειακών Επιδομάτων αποφασίσει για την αίτησή σας, θα λάβετε την απόφαση ή θα σας ζητηθεί να προσκομίσετε περισσότερα δικαιολογητικά. Θα πρέπει να ανταποκριθείτε το συντομότερο δυνατό σε ένα τέτοιο αίτημα, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω καθυστέρηση.
  • Μπορείτε να λάβετε το επίδομα τέκνων αναδρομικά για τα τελευταία 4 χρόνια πριν από την υποβολή της αίτησης.
  • Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης της αίτησής σας υποχρεούστε να ενημερώνετε το Ταμείο Οικογενειακών Επιδομάτων χωρίς ειδοποίηση για αλλαγές της προσωπικής σας κατάστασης. Αυτό συμπεριλαμβάνει ιδίως αλλαγές διεύθυνσης, τραπεζικού λογαριασμού ή εργοδότη. Εάν αθετήσετε την υποχρέωσή σας αυτή, θα καθυστερήσει η διαδικασία και μπορεί να απορριφθεί η αίτησή σας.
  • Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης επί της αίτησης για το επίδομα τέκνων η απόφαση γίνεται οριστική μετά την παρέλευση της προθεσμίας ένστασης, δηλαδή 1 μήνα μετά την παραλαβή της απόφασης. Τότε δεν θα μπορείτε πλέον να ζητήσετε επίδομα τέκνων για το σχετικό χρονικό διάστημα, ανεξάρτητα από το εάν η απόρριψη της αίτησής σας ήταν παράνομη ή νόμιμη.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο έγγραφο αναφοράς του Ομοσπονδιακού Γραφείου Εργασίας για το επίδομα τέκνων σε διασυνοριακές περιπτώσεις.ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ:_________________________________________