_________________________________________Η τακτική επιδότηση ανεργίας στους ασκούντες το δικαίωμα της επίσχεσης εργασίας ή στους μη διαθέτοντες καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης χορηγείται σε:

 • μισθωτούς που ασκούν το δικαίωμα της επίσχεσης από την εργασία του αρθρ. 325 Α.Κ.
 • μισθωτούς των οποίων η επιχείρηση στην οποία απασχολούνται έχει προβεί σε διακοπή εργασιών χωρίς να έχει προβεί σε έγγραφες καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας.

Προϋποθέσεις

Για τη χορήγηση της τακτικής επιδότησης ανεργίας στους δικαιούχους απαιτείται η συνδρομή των κάτωθι γενικών προϋποθέσεων:

 • Να είναι ασφαλισμένοι ως εργαζόμενοι στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ
 • Να μην αυτοαπασχολούνται

Επιπρόσθετα:
α) Για δικαιούχο που επιδοτείται για πρώτη φορά απαιτείται:

1η περίπτωση:

 • πραγματοποίηση 125 ημερών εργασίας εντός του 14μήνου πριν από την κατά περίπτωση άσκηση του δικαιώματος της επίσχεσης ή τη διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες και
 • πραγματοποίηση 80 ημερών εργασίας σε κάθε έτος κατά τα δύο προηγούμενα πριν από την έναρξη της επιδότησής του έτη.

2η περίπτωση (για δικαιούχους που δεν καλύπτουν την προϋπόθεση της 1ης περίπτωσης):

 • πραγματοποίηση 200 ημερών εργασίας κατά τα δύο προηγούμενα πριν από από την κατά περίπτωση άσκηση του δικαιώματος της επίσχεσης ή τη διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης, χωρίς να υπολογίζονται σε αυτές οι τελευταίοι δύο μήνες, και
 • πραγματοποίηση 80 ημερών εργασίας σε κάθε έτος κατά τα δύο προηγούμενα έτη, πριν από από την κατά περίπτωση άσκηση του δικαιώματος της επίσχεσης ή η διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης.

β) Για δικαιούχο που έχει επιδοτηθεί στο παρελθόν απαιτείται:

 • πραγματοποίηση τουλάχιστον 125 ημερών εργασίας στο τελευταίο 14μηνο, πριν από την κατά περίπτωση άσκηση του δικαιώματος της επίσχεσης ή τη διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης, χωρίς να υπολογίζονται σε αυτές οι τελευταίοι δύο μήνες
 • τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας που έχει λάβει εντός της προηγούμενης, από την εκάστοτε έναρξη της επιδότησης λόγω ανεργίας, τετραετίας, να μην έχουν υπερβεί τα τετρακόσια (400).

Εάν εντός της τετραετίας έχει επιδοτηθεί για χρονικό διάστημα μικρότερο των τετρακοσίων (400) ημερήσιων επιδομάτων, δικαιούται να επιδοτηθεί λόγω ανεργίας για τον υπόλοιπο αριθμό ημερησίων επιδομάτων, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των τετρακοσίων (400) ημερησίων επιδομάτων.

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης - Προθεσμία Υποβολής - Παραλαβή Απόφασης - Έναρξη Επιδότησης

Οι μισθωτοί που ασκούν το δικαίωμα της επίσχεσης ή η μη διαθέτοντες καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης οφείλουν να προσέρχονται αυτοπροσώπως στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας τους (ή τελευταίας απασχόλησής τους) προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση για υπαγωγή στην τακτική επιδότηση ανεργίας.

Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο αυτοπροσώπως εντός 60 ημερών από την ημερομηνία:

 • δήλωσης της επίσχεσης για τους ασκούντες το δικαίωμα της επίσχεσης από την εργασία ή
 • διακοπής της λειτουργίας της επιχείρησης.

Η διαδικασία της αίτησης προβλέπει τα εξής:

 1. ο άνεργος παραλαμβάνει αντίγραφο της αίτησής του
 2. στο έντυπο της αίτησης επισυνάπτεται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 με προτυπωμένο κείμενο με το οποίο ο ασφαλισμένος θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση της υποχρέωσής του να ενημερώνει την Υπηρεσία εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών, και οπωσδήποτε πριν από τη λήξη του μήνα επιδότησης σε περίπτωση που συντρέξει λόγος αναστολής ή διακοπής της επιδότησής του
 3. επί του εντύπου της αίτησης αναγράφεται υποχρεωτικά η ημερομηνία παραλαβής της σχετικής απόφασης που θα εκδώσει η Υπηρεσία.

Ο άνεργος προσέρχεται στην Υπηρεσία που έχει καταθέσει την αίτησή του υποχρεωτικά κατά το χρονικό διάστημα που αναγράφεται στην αίτησή του για της παραλαβή της απόφασης της Υπηρεσίας. Εφόσον δεν συντρέχει λόγος απόρριψης της αίτησής του, παραλαμβάνει «Απόφαση Υπαγωγής» στην επιδότηση.

Η προσέλευση του ασφαλισμένου στην Υπηρεσία για την παραλαβή της απόφασης κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα είναι υποχρεωτική.

Στην απόφαση υπαγωγής αναγράφεται η διάρκεια της επιδότησης, το ύψος αυτής, τα χρονικά διαστήματα υποχρεωτικής δήλωσης παρουσίας στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ κ.λπ.

Η επιδότηση αρχίζει:

α) από την 7η ημέρα, όταν η αίτηση για την υπαγωγή στην τακτική επιδότηση ανεργίας υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο κατά το πρώτο 7ημερο μετά την έναρξη της άσκησης του δικαιώματος της επίσχεσης ή τη διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης ή
β) από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, όταν αυτή υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο μετά την παρέλευση του 7ημερου από την έναρξη της άσκησης του δικαιώματος της επίσχεσης ή τη διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης και οπωσδήποτε μέσα στην 60νθήμερη προθεσμία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις τακτικής επιδότησης λόγω ανεργίας, απαιτείται να έχει προηγηθεί επιτόπιος έλεγχος από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ έδρας της επιχείρησης προκειμένου να διαπιστωθεί το γεγονός της αποχής από την εργασία λόγω άσκησης του δικαιώματος της επίσχεσης εργασίας των εργαζομένων ή λόγω της διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης.
Δικαιολογητικά

Α) Απαραίτητα γενικά δικαιολογητικά για την επιδότηση

 1. Οποιοδήποτε στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ο ΑΜΑ του ασφαλισμένου
 2. Οικογενειακό βιβλιάριο Ασθενείας, εφόσον υπάρχουν συντηρούμενα μέλη
 3. Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα της αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή εφόσον δεν έχει εκδοθεί για οποιοδήποτε λόγο, αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
 4. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του ασφαλισμένου
 5. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ)
 6. Αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στον οποίο ο ασφαλισμένος είναι ο πρώτος δικαιούχος.
 7. Άδεια διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί ανέργων πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών

Πέραν των ανωτέρω γενικών δικαιολογητικών απαιτούνται επίσης ανά περίπτωση:

α) Για τους μη διαθέτοντες καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης

 1. δεν απαιτείται η προσκόμιση της Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας

 2. απαιτείται η εγγραφή στο μητρώο ανέργων.

β) Για τους ασκούντες το δικαίωμα της επίσχεσης από την εργασία:

 1. απαιτείται το έγγραφο της δήλωσης επίσχεσης εργασίας το οποίο θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι έχει επιδοθεί στην επιχείρηση στην οποία απασχολείται ο μισθωτός
 2. δεν είναι δυνατή η εγγραφή στο Μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, καθόσον η εργασιακή σχέση εξακολουθεί να είναι ενεργή.

Β) Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο Μητρώο Ανέργων

 1. Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΦΜ
 2. Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας, ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 3. Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο ταυτότητας, Διαβατήριο κ.λ.π.)
 4. Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ
 5. Άδεια διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί ανέργων πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών.ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ:_________________________________________