_________________________________________Για παιδιά άνω των 18 ετών μπορεί να καταβληθεί το επίδομα τέκνων,αν:

 • φοιτούν για πρώτη φορά σε σχολείο, παρακολουθούν μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης, σπουδάζουν σε πανεπιστήμιο ή κάνουν πρακτική άσκηση. Το παιδί σας θα πρέπει να αποκτά τις γνώσεις που αποτελούν την κατάλληλη προϋπόθεση για την άσκηση του επιθυμητού επαγγέλματος.
 • παρακολουθούν μαθήματα για μια δεύτερη επαγγελματική κατάρτιση και εργάζονται μόνο περιορισμένα ή καθόλου. Εάν το παιδί σας εργάζεται κατά τη διάρκεια ενός έτους περισσότερο από 20 ώρες την εβδομάδα κατά μέσο όρο, δεν έχετε δικαίωμα να λάβετε το επίδομα τέκνων (εξαίρεση: εργασία των 450 ευρώ).
 • δεν μπορούν να ξεκινήσουν κάποιο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης λόγω έλλειψης θέσεων. Πέρα από αυτό θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι το παιδί καταβάλλει προσπάθειες για μια θέση μαθητείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί για παράδειγμα ότι το παιδί έχει δηλώσει σε γραφείο εργασίας ότι αναζητά μια θέση μαθητείας.
 • είναι άνεργα. Και έχουν δηλώσει σε γραφείο εργασίας ότι αναζητούν εργασία. Αυτό ισχύει μόνο έως την ολοκλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας τους.
 • εκτελούν εθελοντική ή παρόμοια υπηρεσία.
 • βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο μεταξύ δύο τμημάτων επαγγελματικής κατάρτισης. Αυτό ισχύει για έως τέσσερις μήνες.
 • είναι ανίκανα να διατρέφουν τον εαυτό τους λόγω αναπηρίας.

 • Η αίτηση για το επίδομα τέκνων μπορεί κατ' αρχήν να υποβληθεί μόνο από τον γονέα, με τον οποίο ζει το παιδί.
 • Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εγγράφως στο Ταμείο Οικογενειακών Επιδομάτων. Το Ταμείο Οικογενειακών Επιδομάτων δεν βεβαιώνει ταχυδρομικά την παραλαβή. Για αυτό σας συμβουλεύουμε να στείλετε την αίτησή σας στο Ταμείο Οικογενειακών Επιδομάτων ως συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής. Για την κατάσταση της αίτησής σας μπορείτε να ενημερώνεστε τηλεφωνικά στο Ταμείο Οικογενειακών Επιδομάτων.
 • Η επεξεργασία αιτήσεων επιδομάτων τέκνων μπορεί επί του παρόντος να διαρκέσει μερικούς μήνες. Όταν το Ταμείο Οικογενειακών Επιδομάτων αποφασίσει για την αίτησή σας, θα λάβετε την απόφαση ή θα σας ζητηθεί να προσκομίσετε περισσότερα δικαιολογητικά. Θα πρέπει να ανταποκριθείτε το συντομότερο δυνατό σε ένα τέτοιο αίτημα, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω καθυστέρηση.
 • Μπορείτε να λάβετε το επίδομα τέκνων αναδρομικά για τα τελευταία 4 χρόνια πριν από την υποβολή της αίτησης.
 • Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης της αίτησής σας υποχρεούστε να ενημερώνετε το Ταμείο Οικογενειακών Επιδομάτων χωρίς ειδοποίηση για αλλαγές της προσωπικής σας κατάστασης. Αυτό συμπεριλαμβάνει ιδίως αλλαγές διεύθυνσης, τραπεζικού λογαριασμού ή εργοδότη. Εάν αθετήσετε την υποχρέωσή σας αυτή, θα καθυστερήσει η διαδικασία και μπορεί να απορριφθεί η αίτησή σας.
 • Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης επί της αίτησης για το επίδομα τέκνων η απόφαση γίνεται οριστική μετά την παρέλευση της προθεσμίας ένστασης, δηλαδή 1 μήνα μετά την παραλαβή της απόφασης. Τότε δεν θα μπορείτε πλέον να ζητήσετε επίδομα τέκνων για το σχετικό χρονικό διάστημα, ανεξάρτητα από το εάν η απόρριψη της αίτησής σας ήταν παράνομη ή νόμιμη.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο έγγραφο αναφοράς του Ομοσπονδιακού Γραφείου Εργασίας για το επίδομα τέκνων σε διασυνοριακές περιπτώσεις.

Επίσης,δικαιούστε να λάβετε τον ελάχιστο μισθό για την προστασία της μητρότητας,αν:

 • σταματήσετε να εργάζεστε πριν από την έναρξη της προθεσμίας καταγγελίας για την προστασία της μητρότητας ή
 • δεν μπορείτε ακόμα να εργαστείτε μετά την παρέλευση της προθεσμίας ή
 • ο εργοδότης σας σας δώσει μια άλλη θέση εργασίας με χαμηλότερη αμοιβή.

Δεν θα πρέπει να φοβάστε οποιαδήποτε οικονομικά μειονεκτήματα. Ο ελάχιστος μισθός για την προστασία της μητρότητας ισχύει και ως φορολογητέος μισθός και ως βάση για τον υπολογισμό εισφορών.

Το επίδομα μητρότητας εξασφαλίζει εισόδημα σε μέλλουσες ή νέες μητέρας για όσο χρόνο δεν επιτρέπεται να εργαστούν για λόγους προστασίας. Το επίδομα μητρότητας καταβάλλεται από τα εκ του νόμου προβλεπόμενα ταμεία ασθένειας κατά τη διάρκεια της προστασίας της μητρότητας πριν και μετά τον τοκετό καθώς και για την ημέρα του τοκετού. Το επίδομα μητρότητας λαμβάνουν μόνο μητέρες που είναι ασφαλισμένες στο εκ του νόμου προβλεπόμενο ταμείο ασθένειας.

Το ύψος του επιδόματος μητρότητας εξαρτάται από τον μέσο όρο του καθαρού μισθού των τελευταίων τριών εκκαθαρισμένων ημερολογιακών μηνών.Για να λάβετε το επίδομα μητρότητας, θα πρέπει να προσκομίσετε στο ταμείο ασθένειας βεβαίωση ιατρού ή μαίας για την προβλεπόμενη ημερομηνία τοκετού.

Εργαζόμενες, οι οποίες δεν υπάγονται σε εκ του νόμου προβλεπόμενο ταμείο ασθένειας (όπως για παράδειγμα όσες έχουν ιδιωτική ασφάλιση ασθένειας ή οικογενειακή εκ του νόμου προβλεπόμενη ασφάλιση ασθένειας), λαμβάνουν επίδομα μητρότητας ύψους έως 210 ευρώ συνολικά. Αρμόδια είναι η γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλίσεων (τμήμα επιδομάτων μητρότητας).

Εφόσον ο ημερήσιος καθαρός μισθός είναι υψηλότερος από 14 ευρώ, ο εργοδότης καταβάλλει τη διαφορά ως προσαύξηση του επιδόματος μητρότητας.
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ:_________________________________________