_________________________________________


Στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ μπορεί να εγγραφεί οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ηλικίας 15-74 ετών το οποίο α) δεν έχει εργασία β) δεν είναι μαθητής, σπουδαστής ή φοιτητής οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας, γ) είναι διαθέσιμο στην αγορά εργασίας και δ) αναζητά ενεργά απασχόληση.

Η εγγραφή στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ είναι δυνατή με δύο τρόπους:

  1. Ηλεκτρονική εγγραφή μέσω των e-Yπηρεσιών του ΟΑΕΔ (από 30/03/2020)

Παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής στο μητρώο ανέργων   ηλεκτρονικά μέσω των e-Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ. Η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες γίνεται με τη χρήση κωδικών TAXISnet, χωρίς να απαιτείται η αυτοπρόσωπη προσέλευση στα ΚΠΑ2.

Με την ανωτέρω χρήση των κωδικών TAXISnet και στη συνέχεια τη δήλωση του ΑΜΚΑ, οι συναλλασσόμενοι ταυτοποιούνται στο μητρώο του Οργανισμού εφόσον υπάρχει πρόσφατη προηγούμενη εγγραφή τους.

Για όλους τους υπόλοιπους απαιτείται η συμπλήρωση κάποιων βασικών στοιχείων.

Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής στο μητρώο ανέργων, ο συναλλασσόμενος συμπληρώνει τα προβλεπόμενα πεδία εγγραφής ανέργου!

  • εφόσον υφίσταται ιδιότητα ΑμεΑ, επισυνάπτει το είδος βεβαίωσης που κατέχει (γνωμάτευση ΚΕΠΑ ή απόφαση που έχει εκδοθεί πριν από την 01/09/2011 από τις Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές του πρώην ΙΚΑ, εφόσον ισχύει εφ' όρου ζωής και αναφέρεται το ποσοστό αναπηρίας),

  • έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την Υπηρεσία ΚΠΑ2 στην οποία θα υποβάλει την αίτησή του, η οποία σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο μπορεί να είναι είτε η Υπηρεσία του τόπου κατοικίας του είτε αυτή της τελευταίας απασχόλησης (εφόσον προέρχεται από λήξη εργασιακής σχέσης). Για το λόγο αυτό, παρέχεται η δυνατότητα καταχώρισης διεύθυνσης κατοικίας και τελευταίας εργασίας

Με την ΥΠΟΒΟΛΗ της ηλεκτρονικής αίτησης, εκδίδεται το δελτίο ανεργίας με δυνατότητα εκτύπωσης τόσο του ίδιου του δελτίου, όσο και της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής.

  1. Εγγραφή με αυτοπρόσωπη παρουσία σε Υπηρεσία ΟΑΕΔ

Επιπλέον, διατηρείται η δυνατότητα εγγραφής με αυτοπρόσωπη προσέλευση στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 του τόπου κατοικίας.Στην περίπτωση αυτή, το μόνο παραστατικό που απαιτείται να προσκομίσει ο συναλλασσόμενος είναι παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο Ταυτότητας, Διαβατήριο κ.λπ.) και Άδεια Διαμονής ή Εργασίας,προκειμένου περί ανέργων πολιτών τρίτων χωρών.

Για όσους συναλλασσομένους ανήκουν στην ειδική κατηγορία ΑμεΑ απαιτείται η προσκόμιση γνωμάτευσης ΚΕΠΑ ή

απόφασης που έχει εκδοθεί πριν από την 01/09/2011 από τις Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές του πρώην ΙΚΑ, εφόσον

ισχύει εφ' όρου ζωής και αναφέρεται το ποσοστό αναπηρίας.

Και στις δύο περιπτώσεις, δηλαδή και στην ηλεκτρονική εγγραφή και στην εγγραφή με αυτοπρόσωπη προσέλευση

ισχύουν τα εξής:

α) Όλα τα απαιτούμενα στοιχεία εγγραφής εξακριβώνονται μέσω της καθ' οιονδήποτε τρόπο αυτεπάγγελτης

αναζήτησης από τους αρμόδιους φορείς.

β) Ο άνεργος ενημερώνεται εγγράφως και ενυπόγραφα ότι έλαβε γνώση για τον σκοπό της επεξεργασίας των

προσωπικών δεδομένων του, για το νομικό πλαίσιο εγγραφής, παραμονής και διαγραφής από το Μητρώο, καθώς

και για την υποχρέωσή του να ενημερώσει την Υπηρεσία σε περίπτωση που συντρέχει οποιοσδήποτε λόγος διαγραφής

του δελτίου εντός 8 εργασίμων ημερών από τη συνδρομή του λόγου -και οπωσδήποτε πριν από την επόμενη

ανανέωση του δελτίου ανεργίας ή τη χρήση αυτού ή την έκδοση βεβαιώσεων ανεργίας.

γ) Οι συναλλασσόμενοι έχουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης των ηλεκτρονικών αιτήσεων ή

της χορήγησης ορθών στοιχείων για τη συμπλήρωσή τους από τις Υπηρεσίες.

δ) Το ΚΠΑ2 διατηρεί το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της εγγεγραμμένης ανεργίας να ζητά από τον άνεργο

οποιοδήποτε δικαιολογητικό κρίνεται απαραίτητο για τον έλεγχο της ανεργίας του και την εξακρίβωση της πλήρωσης

των προϋποθέσεων χορήγησης παροχών.

ε) Η εγγραφή πραγματοποιείται μόνο στο ΚΠΑ2 αρμοδιότητας της περιοχής στην οποία υπάγεται ο άνεργος σύμφωνα

με τη διεύθυνση κατοικίας του ή της τελευταίας εργασίας του εφόσον προέρχεται από λήξη εργασιακής σχέσης.

στ) Το Δελτίο Ανεργίας ισχύει επί ένα τρίμηνο από την αρχική εγγραφή. Ο άνεργος έχει την αποκλειστική

ευθύνη για την ανανέωση του Δελτίου Ανεργίας του, εφόσον εξακολουθεί να διατηρεί την ιδιότητα του ανέργου.

ζ) Το Δελτίο Ανεργίας ανακαλείται, εάν κατά τον έλεγχο (διοικητικό ή με ηλεκτρονικά μέσα) από την

αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2, διαπιστωθεί η μη πλήρωση των προϋποθέσεων εγγραφής. Με την ανάκληση του δελτίου,

ανακαλούνται και όλες οι διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί (βεβαιώσεις ανεργίας, υπαγωγές σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης κ.λπ.).

  Οι υποχρεώσεις του κατόχου δελτίου ανεργίας συνίστανται στα εξής:

• Το δελτίο ανεργίας των εγγεγραμμένων ανέργων ισχύει επί ένα τρίμηνο από την αρχική εγγραφή ή την τελευταία ανανέωση αυτού, οπότε και πρέπει να ανανεωθεί.

• Όσον αφορά στους δικαιούχους τακτικής επιδότησης ανεργίας, επισημαίνεται ότι μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας το δελτίο ανεργίας παραμένει σε ισχύ για τρεις μήνες επιπλέον, οπότε και πρέπει να ανανεωθεί.

• Η δυνατότητα ανανέωσης ισχύει για χρονικό διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών πριν και πέντε (5) εργάσιμων ημερών μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης ισχύος του δελτίου ανεργίας. Μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος των 5 ημερών το δελτίο ανεργίας διαγράφεται αυτόματα από το μηχανογραφικό σύστημα του Οργανισμού. Σε αυτήν την περίπτωση ο πολίτης μπορεί να προβεί σε έκδοση νέου δελτίου ανεργίας.

Η ανανέωση του δελτίου ανεργίας μπορεί να γίνει ΜΟΝΟ :

1. ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Για την ανανέωση του δελτίου ανεργίας μέσω διαδικτύου θα πρέπει να πιστοποιηθείτε ως χρήστης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ είτε:

  • παραλαμβάνοντας Κλειδάριθμο από ένα Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης - ΚΠΑ ΟΑΕΔ, είτε

  • χρησιμοποιώντας τους κωδικούς σας από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ)

2. ΜΕΣΩ ΚΕΠ

Για την ανανέωση του δελτίου ανεργίας μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) θα πρέπει να απευθυνθείτε σε ένα Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ, έχοντας μαζί σας ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης ή ασφαλιστικό βιβλιάριο).ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ:  

_________________________________________