_________________________________________

  Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης Εθνικής Εμβέλειας με τίτλο «Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακρίβειας» υποέργο 1 «Εθνικό Δίκτυο Έρευνας Γενετικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων και πρόληψης του νεανικού αιφνίδιου θανάτου στη βάση της Ιατρικής Ακρίβειας-GR InheritedNetwork», για το Τμήμα Μοριακής Ανοσοπαθολογίας-Ιστοσυμβατότητας, Γενετικής του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής είναι η Παρασκευή 26 Ιουλίου 2024.
Στο φάκελο υποβολής της πρότασης κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Αίτηση
  • Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Σε περίπτωση κατά την οποία ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και τα πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.
  • Στοιχεία επικοινωνίας δύο (2) ατόμων για συστάσεις, από ακαδημαϊκό ή/και επαγγελματικό περιβάλλον.Παροχές

  • Ικανοποιητική αμοιβή
  • Μόνιμη σταθερή εργασία πλήρους απασχόλησης
  • Προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικό περιβάλλον
  • Εκπαίδευση στη λειτουργία των πολυμηχανημάτων 

Δείτε και την εν λόγω προκήρυξη,      εδώ!


ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ:_________________________________________