Με μόνιμο προσωπικό θα ενισχυθεί η ΔΕΗ στο πλαίσιο του ευρύτερου μετασχηματισμού που υλοποιεί και προκειμένου να ανταποκριθεί με επιτυχία στις προκλήσεις του νέου ιδιαίτερα ανταγωνιστικού, οικονομικού και ρυθμιστικού περιβάλλοντος, ενισχύει το ανθρώπινο δυναμικό της. 

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν.4643/2019, θα προβεί εντός των επομένων ημερών στη δημοσίευση της Προκήρυξης 1/2021, η οποία έχει εγκριθεί με σχετική Απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν εξήντα εννέα (169) θέσεων προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για τις θέσεις των μηχανοτεχνιτών και ηλεκτροτεχιτών θα ζητηθούν ομώνυμο ή αντίστοιχος τίτλος Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/83 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος οδηγεί στην ανά ειδικότητα, απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση αναγγελίας.Για τις θέσεις ΤΕ Διοικητων οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν: Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων -Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Κοινωνικών-Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 12
 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 13
 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1
 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2
 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2
 • ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ 2
 • ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1
 • ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ/ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 5

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 22
 • ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 7
 • ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2
 • ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 5
 • ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1
 • ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ 33
 • ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ 60

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη,  εδώ!Πηγή:e-dimosio.grΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: