30/1/2020


  Τα ΕΛΤΑ θα προσλάβει εποχικό προσωπικό για τα καταστήματα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος. Αναλυτικά οι προκηρύξεις είναι:

Πρόσληψη προσωπικού, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών πλήρους απασχόλησης ενός (1) ατόµου ∆Ε ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών των Μονάδων Ταχυδροµικού Έργου των Ελληνικών Ταχυδροµείων ΑΕ, που εδρεύουν στο Νοµό Ευρυτανίας.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, στην ακόλουθη διευθύνση: ΕΛΤΑ, Κατάστηµα Γρανίτσας, ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ 56,
ΤΚ 360 72 ΓΡΑΝΙΤΣΑ, ώρες υποβολής 08.30-13.00, Τηλ.22370-61218 Υπεύθυνος : κ. Ντασιώτης Θωµάς Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι επτά (7) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας ανάρτησής της παρούσας, δηλαδή αρχίζει από 30/01/2020 και λήγει στις 05/02/2020.


Πρόσληψη προσωπικού, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών πλήρους απασχόλησης ενός (1) ατόµου ∆.Ε. ∆ΙΑΝΟΜΕΩΝ, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών των Μονάδων Ταχυδροµικού Έργου των Ελληνικών Ταχυδροµείων ΑΕ, που εδρεύουν στο Νοµό Φωκίδας.


Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι επτά (7) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας ανάρτησής της παρούσας, δηλαδή αρχίζει από 30/01/2020 και λήγει στις 05/02/2020.


Πρόσληψη προσωπικού, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών, πλήρους απασχόλησης, συνολικού αριθµού πέντε (5) ατόµων [δύο (2) ∆Ε ∆ΙΑΝΟΜΕΩΝ, δύο (2) ∆Ε ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ και ενός (1) ∆Ε Ο∆ΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ], για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών των Μονάδων Ταχυδροµικού Έργου των Ελληνικών Ταχυδροµείων ΑΕ, που εδρεύουν στο Νοµό Βοιωτίας.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, στις ακόλουθες διευθύνσεις:

  1. ΕΛΤΑ Μονάδα ∆ιανοµής Λιβαδειάς, ΕΛ. ΓΟΝΥ & ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 1, Τ.Κ. 320 00 ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ, ώρες υποβολής 08.30-13.00, Τηλ.22610-26961. Υπέυθυνος: κ. Κατσικογιάννης Ιωάννης.
  1. ΕΛΤΑ, Κατάστηµα Ορχοµενού, Π. ΜΑΧΗΤΩΝ 15, Τ.Κ. 323 00 ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ, ώρες υποβολής 08.30-13.00, Τηλ. 22610-32428. Υπεύθυνος : κ. Λαµπέρη Αρετή
  1. ΕΛΤΑ, Κεντρικό Κατάστηµα Λιβαδειάς, ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΕΡΓΑΝΤΑ 15, Τ.Κ. 321 01 ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ, ώρες υποβολής 08.30-13.00, Τηλ. 22610-26618 Υπεύθυνος: κ. Κουτσούµπας Ανδρέας.
  1. ΕΛΤΑ, Κατάστηµα Σχηµαταρίου, ΤΑΝΑΓΡΑΣ & ΚΟΥΚΟΥΛΕΖΑ 24, Τ.Κ. 320 09, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ, ώρες υποβολής 08.30-13.00, Τηλ. 22620 -58333. Υπεύθυνος : κ. Κατσαγιάννη Αναστασία.

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι επτά (7) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας ανάρτησής της παρούσας, δηλαδή αρχίζει από 30/01/2020 και λήγει στις 05/02/2020.


Πρόσληψη προσωπικού, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών πλήρους απασχόλησης τεσσάρων (4) ατόµων ∆.Ε. ∆ΙΑΝΟΜΕΩΝ, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών των Μονάδων Ταχυδροµικού Έργου των Ελληνικών Ταχυδροµείων ΑΕ, που εδρεύουν στο Νοµό Εύβοιας.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, στις ακόλουθες διευθύνσεις:

  1. ΕΛΤΑ, Μονάδα ∆ιανοµής Χαλκίδας, Καραµουρτζούνη 11, Τ.Κ. 340 00 ΧΑΛΚΙ∆Α, ώρες υποβολής 08.30-13.00, Τηλ.22210-82111. Υπέυθυνος: κ. Γεωργικόπουλος Χρήστος
  1. ΕΛΤΑ, Κατάστηµα Ν. Αρτάκης, Εθν. Αντιστάσεως 70, Τ.Κ. 346 00, Ν. ΑΡΤΑΚΗ, ώρες υποβολής 08.30-13.00, Τηλ. 22210-42116 Υπεύθυνη: κ. Τσόλκα Μαρίνα
  1. ΕΛΤΑ, Κατάστηµα Λ. Αιδηψού, 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 25, Τ.Κ. 343 00 ΛΟΥΤΡΑ ΑΙ∆ΗΨΟΥ, ώρες υποβολής 08.30-13.00, Τηλ.22260-22252 Υπεύθυνος : κ. Αρσενόπουλος Θεόδωρος
  1. ΕΛΤΑ, Κατάστηµα Ιστιαίας, Πλατεία Αγίου Γεωργίου 1, Τ.Κ.342 00 ΙΣΤΙΑΙΑ, ώρες υποβολής 08.30-13.00, Τηλ.22260-52267 Υπεύθυνος : κ. Αναγνώστου Ευστάθιος

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι επτά (7) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας ανάρτησής της παρούσας, δηλαδή αρχίζει από 30/01/2020 και λήγει στις 05/02/2020.


Πηγή:alfavita.gr
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: